Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 15.07.2015 tarihinde saat 10,30’da Cumhuriyet mh. E-5 üzeri 1992 sokak no:4  Esenyurt / İSTANBUL adresinde  bulanan Europark Hotel’de yapılarak, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun SERİ:IV, NO:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek,  örneğini şirket merkezimizden ve www.mertseker.com.tr adresinden  temin edebilecekleri hisse miktarını belirten, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.mertseker.com.tr internet adresinde paydaşlarımızın incelemesine hazır  bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.